Polityka prywatności Fastom.pl

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) decydując się na jakiekolwiek usługi świadczone przez firmę Fastom.pl, Klient (w myśl Regulaminu Fastom.pl) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez systemy informacyjne firmy Fastom.pl. Firma Fastom.pl zobowiązuje się do przestrzegania zasady prywatności wszystkich swoich Klientów i nieudzielania informacji o ich danych osobowych innych firmom, chyba że taką konieczność stwarza realizowane zamówienie dla Klienta lub taka konieczność podyktowana jest względami prawnymi (w tym względami określonymi w dowolnym punkcie niniejszego Regulaminu). Fastom.pl używa powierzonych danych osobowych/firmowych/korespondencyjnych wyłącznie do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z zamówionej/zakupionej przez Klienta usługi. Dane osobowe przetwarzają przeszkoleni pracownicy.

Dodatkowe warunki

Integralną częścią Polityki Bezpieczeństwa Fastom.pl jest Regulamin Fastom.pl dostępny do pobrania pod adresem http://www.fastom.pl/pdf/Regulamin.pdf